کاراکترهای سرور و تاج سر مراحل پیش تولید را پشت سر گذاشته اند…

منتظر بازی و انیمیشن و عروسکهای جذاب از این شخصیتها باشید