ایجاد قلعه
ایجاد ارتش
جنگهای آنلاین
بر روی نقشه ی واقعی
ایجاد اتحاد